Các đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC, THỂ THAO

TRUNG TÂM VĂN HOÁ - ĐIỆN ẢNH

BẢO TÀNG TỈNH HÀ TĨNH

NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG HÀ TĨNH

THƯ VIỆN TỈNH

TRUNG TÂM QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN VĂN HÓA VÀ DU LỊCH

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH NGUYỄN DU

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ