Ban Giám đốc Sở


1. Đồng chí Bùi Xuân Thập, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Giám đốc Sở
   -  ​Điện thoại : (0239) 6.258.668.  

-  ​Email : buixuanthap.svh@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở

-  ​Điện thoại : 02396.258.631

-  ​Email :lethiloan.svh@hatinh.gov.vn.   

3. Đồng chí Trần Xuân Lương  - Phó Giám đốc Sở

-  ​Điện thoại : 02396.258.621

-  ​Email: luongtx1269@hatinh.gov.vn  

4. Đồng chí Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở

-  ​Điện thoại : 02396.258.630

-  ​Email : letransang.svh@hatinh.gov.vn