Văn bản CNTT

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
159/BC-SVHTTDL BC kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT năm 2017 10/25/2017
178/KH-SVHTTDL KH ứng dụng CNTT năm 2018 10/25/2017
774/SVHTTDL-VP Vv báo cáo giám sát ngân chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích APT 09/27/2017
719/SVHTTDL-VP Vv góp ý dự thảo Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT nâng cao năng lực cạnh tranh 09/12/2017
603/SVHTTDL-VP V/v góp ý dự thảo danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị trực thuộc 08/09/2017
572/SVHTTDL-VP V/v công khai minh bạch trên Cổng Thông tin điện tử của CQNN 07/31/2017
536/SVHTTDL-VP Vv báo cáo xử lý các lỗ hổng trên Chip Inter và máy tính HP 07/11/2017
96/GM-SVHTTDL Giấy mời tập huấn CNTT, ISO 06/21/2017
37/QĐ-SVHTTDL QĐ phân công chức danh Giám đốc CNTT 03/17/2017
37/QĐ-SVHTTDL Về việc phân công giữ chức danh Giám đôc CNTT 03/17/2017
36/QĐ-SVHTTDL QĐ Kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/16/2017
462/QD-SVHTTDL Về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và xử lý thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Sở VHTTDL 12/31/2016
185/KH-SVHTTDL Ứng dụng CNTT năm 2017 10/28/2016
358/QĐ-SVHTTDL QĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh 11/11/2015
185/KH-SVHTTDL KH thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhấp quốc tế của Sở VHTTDL đến năm 2020 09/25/2015
129/BC-SVHTTDL BC tình hình triển khai thực hiện QĐ số 43/2009/QĐ-UBND 08/04/2015
218/QĐ-SVHTTDL QĐ phân công nhiệm vụ giữ chức danh Giám đốc CNTT 08/02/2015
219/QĐ-SVHTTDL Về việc kiện toàn Tổ CNTT 08/02/2015
408/QĐ-SVHTTDL Về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm I-Office- Văn phòng điện tử tại Sở VHTTDL 12/26/2014
26/QD-SVHTTDL QĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/01/2014
769/SVHTTDL-VP Về việc triển khai cài đặt và ứng dụng phần mềm Microsoft 2010 05/11/2014
120/SVHTTDL-VP Về việc triển khai phần mềm Văn phòng thông minh IO 05/11/2014
138/SVHTTDL-VP Về việc đề nghị trang bị máy chủ để triển khai phần mềm IO 05/11/2014
245/QĐ-SVHTTDL QĐ kiện toàn Tổ CNTT 05/11/2014
111/SVHTTDL-VP V/v sử dụng hệ thống thư điện tử mới 04/11/2014
59/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử di động M-Office 04/11/2014
219/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử 04/11/2014
284/QD-SVHTTDL QĐ ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh 10/24/2013
393/QĐ-SVHTTDL Về việc cử chuyên trách CNTT 03/19/2013
Trang 1 / 1Trang đầu   < Trước   Next   Trang cuối