Văn bản QPPL

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
3666/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” 12/07/2020
08/2020/TT-BVHTTDL Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỹ thuật tượng đài và phù điêu 11/10/2020
115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 09/25/2020
07/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 09/15/2020
6/2020/TT-BVHTTDL Thông tư bãi bỏ một số VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng BVHTTDL 09/08/2020
5/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về đánh giá hoạt động thư viện 08/28/2020
93/2020/NÐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện 08/18/2020
90/2020/TT-BNV Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 08/13/2020
4/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 08/06/2020
2741/BVHTTDL-PC Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 07/27/2020
99/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực 06/24/2020
03/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước 06/09/2020
02/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện 05/25/2020
01/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện 05/22/2020
1252/VBHN-BVHTTDL Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 03/25/2020
30/2020/NC-CP Chính phủ quy định mới về công tác văn thư 03/05/2020
08/CT-TTg "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình" 02/04/2020
10/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật 10/10/2019
09/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 09/09/2019
08/2019/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa 09/03/2019
07/2019/TT-BVHTTDL Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/30/2019
04/2019/TT-BVHTTDL Thông tư Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm 07/17/2019
153/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luận viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh 07/15/2019
154/2019/NQ-HĐND Về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030 07/15/2019
02/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan 07/05/2019
Trang 1 / 8Trang đầu   < Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Next   Trang cuối