Văn bản QPPL

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
2360/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định Tiêu chí hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích Lịch sử - văn hóa 06/17/2021
4/2021/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa 06/08/2021
3/2021/TT-BVHTTDL Bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa 06/01/2021
2/2021/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 05/13/2021
1453/VBHN-BVHTTDL Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 05/06/2021
1258/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/08/2021
1163/QÐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 04/02/2021
44/2021/NÐ-CP Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 03/31/2021
820/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/09/2021
632/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/04/2021
1/2021/TT-BVHTTDL Thông tư quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia 02/03/2021
22/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo 01/26/2021
162/QÐ-BVHTTDL Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 01/15/2021
265/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo 12/08/2020
3666/QÐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” 12/07/2020
08/2020/TT-BVHTTDL Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỹ thuật tượng đài và phù điêu 11/10/2020
115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 09/25/2020
07/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 09/15/2020
6/2020/TT-BVHTTDL Thông tư bãi bỏ một số VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng BVHTTDL 09/08/2020
5/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về đánh giá hoạt động thư viện 08/28/2020
93/2020/NÐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện 08/18/2020
90/2020/TT-BNV Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 08/13/2020
4/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 08/06/2020
2741/BVHTTDL-PC Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 07/27/2020
99/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực 06/24/2020
Trang 1 / 9Trang đầu   < Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Trang cuối