Văn bản dự thảo

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
41/ Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh, ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND 08/06/2021
40/ Xin ý kiến góp ý Dự thảo phân cấp thực hiện Nghị định 144/2020//NĐ-CP ngày 14/12/2020 05/27/2021
39/ Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Tuần Văn hóa - Du lịch “Hà Tĩnh một khúc tâm tình” năm 2021 05/20/2021
38/ Xin ý kiến góp ý Dự thảo quy định tiêu chí hỗ trợ chống xuống cấp di tích 03/24/2021
37/ Xin ý kiến góp ý Dự thảo xây dựng Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. 03/12/2021
36/ Dự thảo Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 – 2030”. 11/02/2020
35/ Dự thảo Kế hoạch Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2030 07/03/2020
34/ Dự thảo Kế hoạch, quy chế, Thể lệ Hội thi Âm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ I 06/26/2020
33/ Dự thảo kịch bản Lễ hội Lấp lỗ 06/10/2020
32/ (Dự thảo)Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 05/12/2020
30/ Dự thảo lần 4: Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2035”. 11/07/2019
29/ Đề cương xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh 10/24/2019
28/ Dự thảo Hướng dẫn về việc quy định thang điểm và trình tự, thủ tục xét, công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 10/18/2019
31/ BẢNG TỔNG HỢP LẦN 3 Ý KIẾN GÓP Ý VÀ TIẾP THU ĐỂ HOÀN THIỆN DỰ THẢO ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI HÀ TĨNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019 – 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035” LẦN 4 07/11/2019
27/ Dự thảo “Đề án phát triển triển du lịch Nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới” 06/19/2019
26/ V/v góp ý Dự thảo Quy chế làm việc, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở 06/11/2019
25/ Góp ý Dự thảo Nghị quyết phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo 06/03/2019
24/ V/v góp ý Dự thảo Quy định chế độ chính sách đối với HLV,VĐV thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh 06/03/2019
23/ Về việc góp ý Dự thảo Nghị quyết phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo 06/03/2019
22/ Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thảo kết nối đầu tư phát triển du lịch Hà tĩnh 04/01/2019
21/ Dự thảo đề cương Đề án phát triển triển du lịch Nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới. 03/28/2019
20/ Dự thảo Quyết định bổ sung, sửa đổi một số điều của Quyết định 31/QĐ-UBND và Quyết định 05/QĐ-UBND.a đổi một số điều của Quyết định 31/QĐ-UBND và Quyết định 05/QĐ-UBND. 03/22/2019
19/ Dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động khai trương du lịch biển năm 2019 03/12/2019
18/ Dự thảo Kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung năm 2019 03/01/2019
17/ Dự thảo kế hoạch Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 02/15/2019
16/ Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2035” 09/20/2018
15/ Dự thảo xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 08/24/2018
14/ ĐỀ ÁN “Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong, xây dựng đội ngũ theo vị trí việc làm, lộ trình tinh giản biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh” 06/22/2018
13/ Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2035” 05/04/2018
12/ Dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù Hà Tĩnh, Truyện Kiều và Mộc bản Trường học Phúc Giang, giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 05/03/2018
11/ Dự thảo Quy định hướng dẫn thực hiện Nghi quyết số 81/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (lần 3) 04/26/2018
10/ Dự thảo Quy định hướng dẫn thực hiện Nghi quyết số 81/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (lần 2) 03/05/2018
9/ Dự thảo Quy định hướng dẫn thực hiện Nghi quyết số 81/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (lần 1) 01/30/2018
8/ Dự thảo kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020,định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh 10/24/2017
7/ Dự thảo Bảng tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua năm 2017 10/04/2017
6/ Dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh: Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh và Ca trù Hà Tĩnh Giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 09/29/2017
5/ Dự thảo Đề cương Đề án "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030" 08/04/2017
4/ Dự thảo "Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Thiên Cầm tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 05/25/2017
3/ Đề án phát triển du lịch Hà Tĩnh 2020, tầm nhìn đến 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 05/10/2017
2/ Dự thảo Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, và những năm tiếp theo 03/12/2017
Trang 1 / 2Trang đầu   < Trước   [1]  2  Next   Trang cuối