Văn bản

UBND Hà Tĩnh (52)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
79/NQ-HĐND Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh 07/15/2022
19/ 2022/QĐ-UBND Bổ sung nội dung tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 33/2021/QĐUBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn (bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 07/15/2022
15/ 2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 06/23/2022
10/ 2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/14/2022
5/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 01/28/2022
33/2021/QĐ-UBND Quyết định Quy định định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn (bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 07/29/2021
32/2021/QĐ-UBND Quyết định Phân cấp tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật và chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 07/27/2021
2360/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định Tiêu chí hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích Lịch sử - văn hóa 06/17/2021
505/SVHTTDL-DSVH V/v sửa chữa di tích Đền Cả và thành lập CLB bảo tồn hát Văn phường Trung Lương, T.xã Hồng Lĩnh 06/04/2019
23/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 05/07/2019
20/2019/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/19/2019
18/2019/QĐ-UBND Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2019
17/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/04/2019
3376/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 11/05/2018
2117/QĐ-UBND Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 07/16/2018
93/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo 07/16/2018
601/SVHTTDL-NVVH Về việc số hóa tài liệu Hán-Nôm 06/26/2018
1670/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 06/05/2018
14/2018/QĐ-UBND V/v Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 05/11/2018
/ Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân” “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai 11/27/2017
3296/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai 11/06/2017
48/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng, thẩm định, trình ban hành Nghị quyết về các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 11/03/2017
172/KH-SVHTTDL KH tổ chức tập huấn phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế 10/10/2017
791/SVHTTDL-TCCB Vv báo cáo khảo sát các trường năng khiếu Thể dục thể thao 10/02/2017
42/2017/QĐ-UBND Quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 09/26/2017
86/GM-SVHTTDL GM làm việc kiểm tra, khảo sát bổ sung hoàn thiện hồ sơ Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Am 05/30/2017
17/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ đi thuyền tại Khu danh thắng Hương Tích, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 04/21/2017
112/KH-UBND kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 03/30/2017
540/CTr-TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 03/20/2017
05/2017/QĐ-UBND V/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 02/07/2017
Trang 1 / 2Trang đầu   < Trước   [1]  2  Next   Trang cuối