Đầu thầu - Đầu tư

1. Tên gói thầu: Cung cấp ấn phẩm văn hóa phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 

2. Nội dung gói thầu: Cung cấp ấn phẩm văn hóa cho các xã về đích nông thôn mới năm 2018. 

3. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc. Địa chỉ: 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội. 

4. Giá trúng thầu: 69.000.000 đồng (Sáu mươi chín triệu đồng). 

5. Tiến độ cung ứng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng kinh tế. 

6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh ) 

7. Loại giá hợp đồng: Trọn gói.