Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

UBND tỉnh vừa có văn bản số 2360/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 về việc Quy định Tiêu chí hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích Lịch sử - Văn hóa.

Theo đó, các tiêu chí để xác định mức xuống cấp di tích bao gồm: Xuống cấp rất nghiêm trọng với mức hỗ trợ từ 300 triệu đến 1.000 triệu đồng; xuống cấp nghiêm trọng với mức hỗ trợ từ 200 triệu đến 300 triệu; xuống cấp từng phần với mức hỗ trợ từ 100 triệu đến 200 triệu đồng; xuống cấp một phần với mức hỗ trợ dưới 100 triệu đồng. Việc xác định mức độ xuống cấp do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã và chủ sở hữu di tích tổ chức khảo sát, đánh giá, có biên bản xác nhận cụ thể.  

Các mức hỗ trợ được áp dụng với di tích tu sửa xuống cấp dưới 200m2, từ 200m2  trở lên sẽ được hỗ trợ tăng thêm từ 20 – 30% kinh phí. Đối với các di tích cộng đồng quản lý sẽ căn cứ hồ sơ kinh tế - kỹ thuật để quyết định mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ phù hợp.

Trong bộ Tiêu chí cũng xác định cơ sở, điều kiện để xem xét hỗ trợ. Trong điều kiện các di tích có mức xuống cấp như nhau thì xem xét hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên di tích do cộng đồng quản lý (đền, chùa, miếu mạo). Mỗi di tích được hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp mỗi lần cách nhau 03 năm trở lên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối hướng dẫn các Sở, ban ngành, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện “Quy định Tiêu chí hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích Lịch sử - Văn hóa”

Minh Đức