ISO 9001:2015


Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng ISO hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm của UBND tỉnh và Kế hoạch 55/KH-SKHCN ngày 14/01/2021 về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2021, sáng ngày 18/3, tại Chi cục TCĐLCL Hà Tĩnh, Sở KH&CN đã khai mạc đợt tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức phụ trách tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.