Sáng kiến - Đề tài khoa học

Tên đề tài : Nghiên cứu, phát huy giá trị văn hóa người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập”

Chủ nhiệm đề tài: Ths Bùi Xuân Thập

Cơ quan chủ trì đề tài: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa

Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019