Sáng kiến - Đề tài khoa học

Tên đề tài: " Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về Hà Tĩnh, phục vụ công tác nghiên cứu văn hóa, lịch sử địa chí"

Đơn vị chủ trì: Thư viện tỉnh

Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020

Lĩnh vực: Tư liệu Hán Nôm