Sáng kiến - Đề tài khoa học

1

Tên đề tài:

Nghiên cứu Giáo dục khoa cử Nho học Hà Tĩnh, từ năm 1075 – 1919"

2

Mã số (do cơ quan quản lý cấp)

3

Thời gian thực hiện: 24 tháng

4

Cấp quản lý: Cấp tỉnh

(Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2022

5

Kinh phí         triệu đồng, trong đó:

Nguồn

Tổng số

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh      

- Từ nguồn tự có của tổ chức

Không

- Từ nguồn khác                          

Không

6

Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có)

7

Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: NGUYỄN TÙNG LĨNH

Ngày, tháng, năm sinh: 05/06/1976        Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh               

Mobile:  0913471277                                E-mail: tunglinhvhht@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

Địa chỉ tổ chức: Số 18, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh

Địa chỉ nhà riêng: Xóm Nam Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

8

Thư ký đề tài

Họ và tên: LƯƠNG THỊ THANH NGÂN

Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1987             Nữ

Trình độ chuyên môn: Đại học                    Chuyên ngành đào tạo: CNTT

Mobile: 0943843366                                   E-mail: thanhngan.miss@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

Địa chỉ tổ chức: Số 18, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh

Địa chỉ nhà riêng: Tổ 9, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh

9

Tổ chức chủ trì đề tài

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

Địa chỉ tổ chức: Số 18, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.6258.622

Thủ trưởng cơ quan: Bùi Xuân Thập

Số tài khoản: 9523.2.1042727, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh.