Sáng kiến - Đề tài khoa học

TT

Tên nhiệm vụ đề xuất, đăng ký thực hiện

Tổ chức/cá nhân đề xuất, đăng ký

Mục tiêu nội dung chủ yếu

Thời gian bắt đầu thực hiện

1

Nghiên cứu, biên niên lịch sử Hà Tĩnh từ khởi thủy đến năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

TS Võ Hồng Hải, NCS Nguyễn Tùng Lĩnh đồng Chủ nhiệm

Hệ thống lại các sự kiện quan trọng liên quan đến ịch sử hình thành thành và phát triển của Hà Tĩnh, gồm 3 phần:

+ Phần 1: Biên niên sự kiện lịch sử Hà Tĩnh từ khởi thủy đến năm 1831

+ Phần 1: Biên niên sự kiện lịch sử Hà Tĩnh năm 1831 - 1930

+ Phần 1: Biên niên sự kiện lịch sử Hà Tĩnh từ năm 1830 - 2020

- Tập hợp các sự kiện lịch sử Hà Tĩnh để xuất bản thành sách.

Tháng 1/2023 - 12/2024

2

Nghiên cứu, biên dịch địa bạ Hà Tĩnh, phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, địa chí

Bảo tàng

 Hà Tĩnh

Kiểm kê, phân loại, đánh giá, phiên âm, dịch nghĩa địa bạ; khảo sát điều tra thực tế; nghiên cứu hệ thống ruộng đất, thuế khóa, sở hữu, quản lý đất đai củ Hà Tĩnh trong lịch sử; viết bài in sách một số tư liệu địa bạ quý hiếm; in và phát hành công trình khoa học  Nghiên cứu địa bạ Hà Tĩnh.

Tháng 1/2023 - 12/2024