Phổ biến VBQPPL

CTTĐT - Thời gian qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính. Đây được xem là giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực được giao. ​

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Các văn bản QPPL do Sở tham mưu trình UBND tỉnh ban hành có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của tỉnh, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý Nhà nước của ngành trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò là đơn vị đầu mối trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực được giao. Năm 2019, Sở đã rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa bàn tỉnh (Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh) bao gồm 07 lĩnh vực, với tổng số 115 TTHC; Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 15/11/2019; Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 04/11/2019. Sở đã rà soát, xin ý kiến các ngành liên quan và thực hiện cắt giảm trên 30% thời gian giải quyết TTHC của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh so với quy định, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch với cơ quan Nhà nước và các cơ quan, đơn vị trong quá trình phối hợp, giúp tăng hiệu quả giải quyết hồ sơ hành chính, đóng góp hiệu quả vào tiến trình cải cách hành chính của tỉnh.

Nam năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận và giải quyết 294 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được trả kết quả trước hạn, không có vướng mắc.

Việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy và sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức được chú trọng triển khai thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác lãnh đạo phòng, ban và đơn vị trực thuộc; sáp nhập Phòng Tổ chức, Cán bộ và Phòng KHTC vào Văn phòng, giảm số Phòng chuyên môn thuộc Sở từ 9 phòng xuống còn 7 phòng; kiện toàn, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo đơn vị kịp thời, theo đúng quy trình. Cùng với đó, lãnh đạo cơ quan, đơn vị luôn quan tâm và tạo điều kiện để công chức, viên chức được tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và nhận thức lý luận chính trị.

Đối với công tác cải cách tài chính công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh thực hiện quản lý, điều hành dự toán ngân sách Nhà nước của ngành đảm bảo theo cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính và dự toán thu, chi ngân sách được phân bổ năm 2019. Cùng với đó, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa các nội dung chi ngân sách theo đúng quy định.

Hiện đại hóa nền hành chính là một nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn được triển khai thực hiện ở tất cả các phòng, ban trong đơn vị, 100% công chức, viên chức đều được trang bị máy tính có kết nối mạng Internet để khai thác thông tin, cập nhật văn bản pháp luật kịp thời. Các TTHC được cập nhật đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Sở để thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, tra cứu thực hiện. Bên cạnh đó, phần mềm Văn phòng điện tử (hscvsvh.hatinh) được triển khai tới các đơn vị thuộc Sở đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan. Địa chỉ hòm thư công vụ cũng đã được cấp cho toàn thể công chức, viên chức để thuận tiện trong quá trình thực thi công vụ và giao dịch công việc.

Xác định cải cách hành chính là một chủ trương lớn, là khâu đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước và Nhân dân rất quan tâm, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Sở, Ban chỉ đạo thực hiện CCHC của Sở, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của CCVC Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; thời gian qua công tác cải cách hành chính của Sở đã từng bước nâng cao, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Nguồn bài viết: vo ha

Chưa có ý kiến nào, bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.