Phổ biến VBQPPL

Sáng ngày 27/12, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và một số nghị quyết, kết luận của Trung ương cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị các đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Vân, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo - Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hội nghị cũng đã quán triệt Kết luận số 156-KL/TW ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa X “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Quy định số 205-QĐi/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...Hội nghị cũng giới thiệu nội dung Báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH; quán triệt Nghị quyết số 50 -NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2020.

          Việc học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần nghị quyết, quy định của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên internet và mạng xã hội... Qua đó, nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của đảng viên đối với các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước.

Ái Vân