Phổ biến VBQPPL

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết là  quy định chính sách  xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo.

Đối tượng áp dụng là xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); thôn, tổ dân phố; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách này.

Nghị quyết ban hành 3 cơ chế, chính sách, cụ thể:

1. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cấp xã

a) Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, các xã khu vực III,II,I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng mới Trung tâm văn hóa, thể thao xã, Điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa: 600 triệu đồng/Trung tâm văn hóa, thể thao, 150 triệu đồng/Khu thể thao, 100 triệu đồng/Điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em.

b) Các xã thuộc vùng đồng bằng, phường, thị trấn xây dựng mới Trung tâm văn hóa, thể thao, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng/Trung tâm văn hóa, thể thao, 100 triệu đồng/Khu thể thao, 70 triệu đồng/Điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em.

c) Đối với các Trung tâm văn hóa, thể thao xã nếu xuống cấp, không đảm bảo hoạt động, cần phải sửa chữa lớn, nâng cấp, có tổng chi phí sửa chữa tối thiểu từ 01 tỷ đồng trở lên (có thẩm định của cấp có thẩm quyền) thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa tối đa 200 triệu đồng/Trung tâm văn hóa, thể thao.

Những công trình đã cân đối đủ nguồn vốn (Nghị quyết 30a, Chương trình 135, các chương trình khác và xã hội hóa) thì không được hưởng chính sách này.

2. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao thôn, tổ dân phố

Các thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, các xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, xây dựng Nhà văn hóa hoặc Khu thể thao thôn, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/Nhà văn hóa, 40 triệu đồng/Khu thể thao thôn, các địa bàn khác hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/Nhà văn hóa, 30 triệu đồng/ Khu thể thao thôn, phần còn lại do ngân sách huyện, xã hỗ trợ và huy động từ nguồn xã hội hóa, các nguồn hợp pháp khác.

Riêng đối với các thôn, tổ dân phố sáp nhập, các Nhà văn hóa hiện tại nếu không đảm bảo tiêu chuẩn quy định về diện tích, quy mô, quy hoạch, được phép chuyển quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất để xây dựng tại địa điểm quy hoạch mới.

3. Chính sách bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao đối với cơ sở

a) Các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, các mô hình điểm về văn hóa, gia đình thành lập mới được hỗ trợ 30 triệu đồng/câu lạc bộ (mô hình), (trừ câu lạc bộ Ví Giặm, ca Trù, Trò Kiều).

b) Hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/ năm/lễ hội đối với các lễ hội cấp tỉnh và lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, để tổ chức và mở rộng quy mô lễ hội.

Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết này bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh.


Nguồn bài viết: Nguyễn Nga