Phổ biến VBQPPL

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ năm 2021.

Kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Qua đó góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Theo Kế hoạch, các nội dung theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm: Tình hình và kết quả triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tình hình vi phạm hành chính và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị.

Việc theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện thông qua việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; thành lập các Đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; tổ chức các cuộc họp để triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi báo cáo Lãnh đạo Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các nội dung: Ban hành kịp thời, đầy đủ văn bản quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính; Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực; Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật.