Phổ biến VBQPPL

Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 3819/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

Kế hoạch tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương ban hành có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL nhằm phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tìm nguyên nhân và kiến nghị xử lý, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại; hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành.

Theo đó, kế hoạch sẽ triển khai các nội dung: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Kiểm tra việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ VHTTDL. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

Việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá được thực hiện đúng quy định của pháp luật; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện việc tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Nguồn bài viết: bvhttdl.gov.vn/