Phổ biến VBQPPL

Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1458/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo Kế hoạch, các nội dung triển khai gồm: Tổ chức Hội thảo chuyên đề theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật; Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Kế hoạch nhằm tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác xử lý vi phạm hành chính; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Từ đó tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn hiện nay.

>>> Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Nguồn bài viết: Theo Bộ VHTTDL