Phổ biến VBQPPL

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1761/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các Sở tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch PBGDPL Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường PBGDPL theo các nhóm đối tượng, trước hết với nhóm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, pháp luật, ưu tiên công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên thuộc phạm vi quản lý.

Tập trung PBGDPL các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch mới được ban hành (Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo; Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú" và các văn bản khác có liên quan); tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong phòng, chống đại dịch Covid-19, cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đảm bảo nội dung PBGDPL thiết thực, phù hợp với đối tượng.

Cùng với đó, chú trọng các hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, nội dung và điều kiện thực tế như: Tổ chức hội nghị, tập huấn, in tài liệu, cổ động trực quan, thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, pháp luật, thông tin báo chí, cung cấp thông tin, giải đáp pháp luật trên cổng/trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, thiết bị di động và môi trường mạng đảm bảo an ninh, tiết kiệm, hiệu quả. Các việc trên được thực hiện phải đảm bảo công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác PBGDPL, quan tâm, tạo điều kiện cho các báo cáo viên pháp luật của cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, công tác PBGDPL.

Các cơ quan, đơn vị, các Sở sơ kết việc thực hiện công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2021, gửi báo cáo về Bộ VHTTDL (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 15/6/2021.

Nguồn bài viết: Bộ VHTTDL