Phổ biến VBQPPL

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 24/9/2021 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Theo đó, kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò của cộng đồng và quan tâm đầu tư nguồn lực đúng mức cho công tác xây dựng gia đình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương, đất nước. Từng bước giảm số vụ ly hôn, ly thân, tảo hôn, xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình.

Kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện là tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình; xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới Đẩy mạnh, đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình. Đẩy mạnh, đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu quán triệt đầy đủ, sâu sắc, triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh với nhiều hình thức phù hợp.

Nguyễn Nga