Phổ biến VBQPPL

Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 13/10/2021, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện”.

Hội nghị kết nối tới 150 điểm cầu tại địa phương, có sự tham gia của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành, cán bộ của Sở được phân công theo dõi mảng thư viện tỉnh, lãnh đạo và cán bộ thư viện tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham dự của một số thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội nghị tổ chức nhằm phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật thư viện năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành đồng thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong hai năm 2020 – 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã chia sẻ 5 chuyên đề  với nội dung như sau: Quy định về hoạt động thư viện, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; Quản lý nhà nước về thư viện; Xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực thư viện; Giới thiệu Thông tư 09/2021/TT-VHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các loại thư viện và thành lập thư viện.

Hội nghị là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch tuyên truyền pháp luật thư viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm đưa Luật thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực thi hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc phát triển./.

Minh Đức