Phổ biến VBQPPL

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 29/7/2022 về triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích là nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc. Xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Hà Tĩnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình bao gồm tiêu chí ứng xử chung: “Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ” và 4 nhóm tiêu chí cụ thể tập trung vào 4 mối quan hệ cụ thể gồm tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép; tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Bộ tiêu chí áp dụng cho các thành viên gia đình bao gồm: Vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, anh, chị, em nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại, cháu nuôi; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng.

Kế hoạch đề ra 11 giải pháp để thực hiện. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tầng lớp Nhân dân về sự cần thiết việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các loại hình truyền thông mới, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, chú trọng tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, đặc biệt vào các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 11), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). In và phát các tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến các thôn, tổ dân phố. Tiếp tục nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác gia đình các cấp trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, đời sống gia đình. Tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Hằng năm, xây dựng và hướng dẫn các địa phương triển khai mô hình điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Lồng ghép và gắn việc triển khai có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào nội dung xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền Bộ tiêu chí đối với học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức trong việc ứng xử đúng mực với ông bà, cha mẹ, anh, chị, em. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan về xây dựng môi trường văn hóa ứng xử trong gia đình hiệu quả, thiết thực. Bố trí, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí cho hoạt động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, ưu tiên vùng nông thôn, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí; khen thưởng, biểu dương gương gia đình tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí.

Nguyễn Nga