Gia đình

Trong 02 ngày 22- 23/4/2021, tại thành phố Vinh, Vụ Bình đẳng giới tổ chức tập huấn hướng dẫn thu thập số liệu báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2021 – 2030.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên đến từ Tổng Cục Thống kê và Vụ Bình đẳng giới hướng dẫn 20 mục tiêu cụ thể trong 6 lĩnh vực của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2021 – 2030. Đó là các lĩnh vực: chính trị; kinh tế, lao động; đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; y tế; giáo dục, đào tạo; thông tin, truyền thông.

Riêng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương sẽ phụ trách lĩnh vực đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với 2 chỉ tiêu cụ thể. Chỉ tiêu 1 là giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới. Chỉ tiêu 2, đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đến năm 2025 đạt 50% và đến năm 2030 đạt 70% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn.

Mục tiêu của lớp tập huấn là nhằm hỗ trợ việc thu thập số liệu và báo cáo kết quả thực hiện công tác giới đảm bảo tính thống nhất, chính xác và kịp thời ở các địa phương; đồng thời hỗ trợ công tác tổng hợp số liệu ở cấp quốc gia.

Nguyễn Nga