Gia đình

Vừa qua, các huyện Kỳ Anh, Đức Thọ và thị xã Kỳ Anh đã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020. Đến nay, đã có 11/13 địa phương tổ chức hội nghị tổng kết cấp huyện.

Sau 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể các cấp của huyện Kỳ Anh, Đức Thọ và thị xã Kỳ Anh về vai trò, ý nghĩa của phong trào ngày càng được nâng cao. Các địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai xây dựng các nội dung, phong trào và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa: Gia đình văn hóa, Thôn, tổ dân phố văn hóa; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; Phường đạt chuẩn văn minh đô thị; chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. Kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp và hoạt động có hiệu quả.

Đến nay, huyện Kỳ Anh đã có 89,05% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 143/154 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa (chiếm tỷ lệ 92,85%); 26 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 18/20 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 90%. Huyện Đức Thọ có 30.195 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 95%); 144/155 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 92,9%); 51 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Thị xã Kỳ Anh có 86% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 78,2% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá; 84,3% cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Kỳ Anh, Đức Thọ và thị xã Kỳ Anh còn một số hạn chế, đó là: Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ văn hoá. Hoạt động của Ban chỉ đạo chưa đều, chưa liên tục, cơ chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiều nơi còn lúng túng. Sự phối hợp giữa các phòng, ban, đoàn thể chưa chặt chẽ, kết quả hoạt động của sự phối hợp chưa cao. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hoá ở một số phường, xã chưa được quan tâm. Việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tỷ lệ còn thấp. Một số công trình thiết chế văn hóa, thể thao xây dựng chất lượng chưa đảm bảo, nhanh xuống cấp.

Trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm cho các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn  hóa và xây dựng các danh hiệu văn hóa. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo và các ngành đoàn thể liên quan, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện phong trào một cách đồng bộ, toàn diện. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo các cấp. Chỉ đạo tốt việc đăng ký, triển khai xây dựng các danh hiệu và tổ chức kiểm tra công nhận mới và phúc tra các danh hiệu văn hóa đảm bảo chất lượng. Tuyên dương, biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào.

Tại hội nghị tổng kết, huyện Kỳ Anh trao tặng giấy khen cho 22 tập thể, 20 cá nhân và 16 gia đình tiêu biểu; huyện Đức Thọ trao tặng giấy khen cho 25 tập thể, 16 cá nhân và hộ gia đình; thị xã Kỳ Anh trao tặng giấy khen 20 tập thể, 5 cá nhân và 23 hộ gia đình vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nguyễn NgaChưa có ý kiến nào, bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.