Gia đình

Sáng ngày 24/3/2022, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Đại sứ quán Australia tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác gia đình. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với hình thức trực tuyến.

Thời gian qua, với trách nhiệm được giao quản lý nhà nước về gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược, Đề án, Chương trình của lĩnh vực gia đình giai đoạn 2010-2020, từ đó xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

Trong đó, Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 đề ra mục tiêu chung nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực gia đình để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực. Mục tiêu cụ thể của chương trình là 40% số gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do UBND cấp xã tổ chức tại các thôn, tổ dân phố; 50% các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của trung ương và địa phương có chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình được phát sóng định kỳ; trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình; 95% những người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp chính của Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Trong đó có việc hoàn thiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình; xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các ngành; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình...

Tại Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2022 về thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 09/3/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 10/3/2022 về thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu các văn bản triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác gia đình.

Nguyễn Nga