Văn hóa

Chiều ngày 11/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 – 2030”. Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung dự thảo Đề án. Theo đó, thiết chế văn hóa đóng vai trò hết sức quan trọng; là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương; nơi bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, hưởng thụ văn hóa của người dân. Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2013 -2020”, hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở một số nơi còn thiếu; tỷ lệ đạt chuẩn thiết chế văn hóa, thể thao ở phường, thị trấn còn thấp; số lượng thiết chế văn hóa cấp thôn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm số lượng lớn; nhiều câu lạc bộ về văn hóa, gia đình hoạt động chưa hiệu quả; một số đội ngũ cán bộ văn hóa còn hạn chế về năng lực tổ chức các hoạt động văn hóa… Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung triển khai xây dựng Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Để góp phần thực hiện Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở là một tiêu chí rất quan trọng. Từ vai trò và tầm quan trọng của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và yêu cầu thực tế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, việc ban hành đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021- 2030” là hết sức cần thiết.

Dự thảo Đề án gồm 4 phần, bao gồm: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng Đề án; thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2021 – 2030; tổ chức thực hiện. Trong đó, dự thảo Đề án đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của HĐND tỉnh khóa XVI về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, giai đoạn 2013 -2020”.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý để dự thảo Đề án hoàn chỉnh hơn như điều chỉnh giai đoạn đề án từ năm 2021 đến năm 2025 và những năm tiếp theo; sửa đổi cách dùng một số từ, cụm từ; bổ sung căn cứ thực hiện Đề án; điều chỉnh một số số liệu như tỷ lệ trình độ đối với cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn (giai đoạn 2021 - 2025), tỷ lệ gia đình thể thao…; bổ sung các chính sách mới như xây dựng các điểm nhà văn hóa đồng thời là cơ sở tránh trú bão lũ, chính sách đào tạo lại đối với cán bộ văn hóa cấp cơ sở, chính sách xã hội hóa đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao (cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư thiết chế văn hoá, thể thao); chính sách hỗ trợ cho cán bộ văn hóa cơ sở…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Quốc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến góp ý của các đại biểu và khẳng định tính cần thiết phải ban hành Đề án này. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo Đề án. Trong đó, trọng tâm cần sửa đổi giai đoạn thực hiện Đề án là từ năm 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; đánh giá sâu hơn bất cập, khó khăn trong việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013 – 2020 để từ đó làm căn cứ ban hành Đề án giai đoạn tiếp theo; cần cập nhật và điều chỉnh một số số liệu theo đúng thực tế; bổ sung các cơ chế chính sách mới như xây dựng nhà văn hóa đồng thời cơ sở tránh trú bão lũ, chính sách đào tạo lại đối với cán bộ văn hóa cấp cơ sở, chính sách xã hội hóa đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao…

Nguyễn Nga