Văn hóa

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 về việc phân 10,8 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp văn hóa chống xuống cấp di tích, thuộc ngân sách tỉnh năm 2020 cho các di tích.

Cụ thể, phân bổ cho 10 di tích thuộc huyện Nghi Xuân với số tiền 1tỷ, 430 triệu đồng. Phân bổ cho 9 di tích thuộc huyện Đức Thọ với số tiền 1 tỷ, 690 triệu đồng. Phân bổ cho 6 di tích thuộc huyện Cẩm Xuyên với số tiền 950 triệu đồng. Phân bổ cho 5 di tích thuộc huyện Hương Sơn với số tiền 510 triệu đồng. Phân bổ cho 4 di tích thuộc huyện Hương Khê với số tiền là 520 triệu đồng. Phân bổ cho 7 di tích thuộc huyện Can Lộc với số tiền 1 tỷ, 0 trăm 80 triệu đồng. Phân bổ cho 12 di tích thuộc huyện Thạch Hà với số tiền 1 tỷ, 640 triệu đồng. Phân bổ cho 5 di tích thuộc thành phố Hà Tĩnh với số tiền 760 triệu đồng. Phân bổ cho 6 di tích thuộc huyện Lộc Hà với số tiền 760 triệu đồng. Phân bố cho 3 di tích thuộc thị xã Hồng Lĩnh với số tiền 390 triệu. Phân bố cho 2 di tích thuộc huyện Vũ Quang với số tiền 300 triệu. Phân bố cho 3 di tích thuộc huyện Kì Anh với số tiền 350 triệu. Phân bố cho 2 di tích thuộc thị xã Kì Anh với số tiền 420 triệu.

          Tổng số di tích được cấp nguồn kinh phí chống xuống cấp là 74 di tích. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo chế độ quy định. Việc phân bổ nguồn kinh phí chống xuống cấp sẽ góp phần tu bổ, tôn tạo di tích hệ thống di tích đang xuống cấp trên địa bàn toàn tỉnh.

Minh Đức