Văn hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh thành Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có Trưởng ban, 04 Phó Trưởng ban và các thành viên.

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình tỉnh có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện các Quy chế, các chế độ, chính sách áp dụng cho việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình; tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương theo quy định.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu các nội dung liên quan đến Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  và công tác gia đình; bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 và Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

Nguyễn Nga