Văn hóa

Ngày 22/4/2021, huyện Kỳ Anh phối hợp với Hội khoa học lịch sử Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học: Đội Cung và dòng họ Trần Công – Long Trì, Kỳ Anh với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tham dự hội thảo có các nhà nghiên cứu đến từ Viện Sử học, các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa trung ương và địa phương với 20 tham luận được nghiên cứu, khảo sát công phu từ vùng đất Kỳ Anh đến huyện Đô Lương, Nghệ An.

Hội thảo đã làm rõ quá trình hình thành và phát triển của dòng họ Trần Công làng Long Trì, huyện Kỳ Anh, một dòng họ có nhiều người đóng góp cho lịch sử dân tộc như: Trần Công Thưởng người tham gia phong trào Cần Vương, Trần Công Tán tham gia phong trào Đông Du. Đặc biệt nhân vật tiêu biểu của dòng họ là Đội Cung tức Trần Công Cung (1903-1941) người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Đô Lương chống thực dân Pháp vào ngày 13/1/1941. Hội thảo đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đội Cung trong cuộc khởi nghĩa Đô Lương có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam về sau.

          Thông qua cuộc Hội thảo khoa học này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc là việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa tại các địa phương liên quan./.

                                                                                  Võ Đình Thi