Văn hóa

Ngày 23/4/2021, Chi hội di sản văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu các giá trị tiêu biểu mang tính toàn cầu của di sản văn hóa Trường Lưu”.

Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Chi hội di sản văn hóa tỉnh Hà Tĩnh thực hiện trong hai năm (2020-2021). Đây là công trình nghiên cứu tổng hợp có hệ thống về các giá trị văn hóa tiêu biểu làng Trường Lưu, với 7 chuyên đề  nghiên cứu đã làm rõ những giá trị tiêu biểu mang tính toàn cầu của di sản văn hóa làng Trường Lưu. Những chuyên đề nghiên cứu của đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao, góp phần vào việc phục vụ nhiệm vụ phát triển văn hóa du lịch của tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 93, ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo.

Để đề tài đảm bảo yêu cầu về nội dung và tiến độ, Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm đề tài nghiêm túc chỉnh sửa, bổ sung ý kiến của phản biện và các thành viên để trình Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh trong thời gian tới./.

                Võ Đình Thi