Văn hóa

Đây là một trong những quan điểm lãnh đạo cốt lõi của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết chuyên đề về Chiến lược văn hóa Việt Nam (Nghị quyết TW5, khóa VIII, 1998). Nguyên văn là Các nhân tố văn hóa phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật, kỷ cương...biến thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển.*<br> <br> Càng suy nghĩ, càng thấy đây là cách đặt vấn đề rất chính xác, rất bản chất và toàn diện về đường lối, thực tiễn phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đương đại.

Càng suy nghĩ, càng thấy đây là cách đặt vấn đề rất chính xác, rất bản chất và toàn diện về đường lối, thực tiễn phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đương đại.

Không phải đến bây giờ mà trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống văn hóa Việt Nam luôn đồng hành và góp phần tạo nên những trang lịch sử rất đáng tự hào của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi mới thành lập đã kế thừa và tiếp thu những bài học quý giá của các bậc tiền nhân, sớm quan tâm đề ra đường lối phát triển văn hóa phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng. Từ Chính cương, Sách lược, Luận cương chính trị (1930) đến Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) rồi văn kiện của các kỳ Đại hội, Đảng đều chủ trương xây dựng nền văn hóa dân tộc, nhân văn, tiến bộ, phục vụ cuộc sống của nhân dân và vì lợi ích chung của đất nước.

Đối với thế giới, quan tâm khai thác các giá trị văn hóa để làm nền tảng phát triển xã hội là câu chuyện không còn gì mới. Từ rất lâu đời sống chính trị và kinh tế Nhật Bản đã không thể tách rời những dấu ấn văn hóa Nhật. Rồi Na Uy, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Singapo... đều dựa vào nền tảng văn hóa để trở thành những biểu tượng của quốc gia thịnh vượng trên thế giới.

Sau nhiều năm thực hiện công cuộc đổi mới, tham gia hội nhập quốc tế và hội nhập kinh tế thị trường, Việt Nam đã chuyển sang một bối cảnh phát triển mới. Với tư cách là kết tinh của trí tuệ sáng tạo và tính nhân bản sâu sắc, văn hóa ngày càng có xu hướng chuyển động đúng bản chất và có ảnh hưởng đậm nét trong mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật, kỷ cương.

Khắc Thắng

Nguồn bài viết: Nguồn: Văn hóa Nghệ An