Văn hóa

Ngày 12/9/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 335/KH-UBND về việc tiếp tục Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm hướng tới việc xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới đối tượng người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn tài liệu, cải thiện môi trường đọc; tạo cơ hội để mọi người dân đều được tiếp cận với văn hóa đọc nhằm xây dựng “xã hội học tập” phát triển bền vững, với các nội dung cụ thể:

100% thư viện cấp huyện, 80% thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch vụ internet miễn phí. Nâng cấp, đầu tư hệ thống thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục; tăng cường các hình thức tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức. 80% học sinh, sinh viên thường xuyên sử dụng hệ thống thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục. 50% - 60% người dân ở khu vực nông thôn, 30% - 40% người dân ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận sách, báo, tài liệu... 100% cơ sở giáo dục ở các cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 70% cơ sở giáo dục phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định; 50% thư viện công cộng cấp huyện, thị, thành phố có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó bao gồm cả đối tượng là thiếu nhi và người khuyết tật. Tăng cường xây dựng, bổ sung sách, tài liệu cho hệ thông thư viện từ tỉnh xuống cơ sở; 100% số xã được công nhận xã nông thôn mới có thư viện hoặc phòng đọc sách đạt chuẩn. Đến năm 2025 mỗi thư viện cấp huyện có 5 - 7 bộ máy tính, thư viện cấp xã 2 - 3 bộ máy tính hoạt động tốt…

Với việc ban hành Kế hoạch này, việc phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới sẽ có nhiều điều kiện, cơ sở để thực hiện, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người Hà Tĩnh đến với bè bạn trong nước và thế giới; lựa chọn, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú cho văn hóa Hà Tĩnh./.


Nguồn bài viết: Như Quỳnh

Chưa có ý kiến nào, bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.