Tin tức - Sự kiện

Chiều 21/5, Sở VH,TT&DL tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng để soát duyệt công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian qua, BCH Đảng bộ Sở VH,TT&DL đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời chất lượng công tác chuẩn bị Đại hội. Đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2020 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 193 ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội gồm: Tiểu ban văn kiện; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội. Hướng dẫn, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đúng quy định thời gian và đảm bảo chất lượng; Chuẩn y Quyết định BCH, Bí thư, phó bí các Chi bộ.  Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức lấy ý kiến đến tổ chức đảng và đảng viên, các đồng chí trong BCH Đảng bộ (dự thảo lần thứ 6), đến nay cơ bản hoàn chỉnh.Hoàn thiện đầy đủ dự thảo hồ sơ Đại hội gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội;  Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết Đại hội; Đề án nhân sự ...; xây dựng Đề án nhân sự Đại hội theo đúng hướng dẫn số 02 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy Khối;           Tổ chức thực các hiện Quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử và các đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu của cấp ủy và UBKT Đảng ủy theo đúng quy trình 5 bước.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng ủy đã thống nhất thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo các văn kiện trình Đại hội, phương án tổ chức, công tác lễ tân khánh tiết...

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Thập, TUV, Bí thử Đảng ủy, Giám đốc Sở khẳng định Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên, do đó yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã phân công nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra trang nghiêm, tiết  kiệm, đúng quy định.  

Hà Vân