Tin tức - Sự kiện

Từ ngày 10/5/2022 đến ngày 10/6/2022, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh tiến hành thẩm định, xét và công nhận lại “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” sau 05 năm, giai đoạn 2017 – 2021.

Theo đó, mục đích của việc kiểm tra là nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội các cấp; phát huy tính tích cực, tự chủ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc xây dựng danh hiệu “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nội dung tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả 05 năm xây dựng “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017 - 2021  tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (đã được Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, thị xã, thành phố đề nghị công nhận lại), có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Được biết, việc xây dựng danh hiệu văn hóa “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” nhằm tạo ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, có chiều sâu; tác động lớn đến việc xây dựng đời sống văn hóa của người lao động, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nguyễn Nga