Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 20/6/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức làm việc với Sở Tư pháp nhằm thống nhất một số nội dung liên quan đến tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, mục đích của việc tổng kết là nhằm đánh giá kết quả triển khai 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, từ đó làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của hội nghị tổng kết nhằm đánh giá tình hình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Luật được UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố; kết quả tác động của công tác phòng, chống bạo lực gia đình đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua; kết quả triển khai tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình; những tồn tại, hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; công tác tổ chức thực hiện quy định của Luật; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất cập; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Dự kiến cấp huyện tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong tháng 7 và tháng 8 năm 2018; cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết trong tháng 9 năm 2018.

Nguyễn Nga