Hướng dẫn TTHC

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.NVTT.21

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

2.2

Cách thức thực hiện TTHC:

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

- Qua Bưu điện.

- Qua hệ thống mạng điện tử http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu BM.NVTT.21.01

x

-

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo mẫu BM.NVTT.21.02

x

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh)

2.7

Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2.9

Kết quả giải quyết TTHC:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam hoặc Văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu /Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Bộ phận TN&TKQ Sở VHTT&DL). Công chức TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

Mẫu 01; 02 (nếu có), 06;

Hồ sơ theo mục 2.3

B2

- Chuyển hồ sơ về Văn thư cơ quan

- Văn thư chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn

Công chức TN&TKQ;

Văn thư

0,5 ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì thông báo lịch kiểm tra thực tế với tổ chức và các thành viên. Chuyển sang thực hiện B4

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì dự thảo Văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận chuyển lãnh đạo phòng ký nháy. Chuyển sang thực hiện B6

Công chức Phòng NVTT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Mẫu 05; Văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

- Lịch kiểm tra được thông báo đến các thành viên đoàn và tổ chức

B4

Kiểm tra thực tế:

Thành viên đoàn kiểm tra

01 ngày

Biên bản kiểm tra thực tế

B5

Sau kiểm tra thực tế:

+ Nếu kết quả thẩm định thực tế cơ sở đáp ứng điều kiện thì dự thảo Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam chuyển lãnh đạo phòng ký nháy

+ Nếu kết quả thẩm định thực tế, cơ sở không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ điều kiện thì dự thảo văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoạt động thể thao chuyển lãnh đạo phòng ký nháy

Công chức phòng NVTT được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Mẫu 05 và Dự thảo Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam hoặc Văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

B6

Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo B3 và B5

Lãnh đạo phòng NVTT

0,5 ngày

Mẫu 05; Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam hoặc Văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đã ký nháy

B7

Ký duyệt kết quả thẩm định hồ sơ của phòng NVTT

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Mẫu 05; Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam hoặc Văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đã ký duyệt

B8

Phát hành văn bản và chuyển kết quả sang TTPVHCC để trả cho tổ chức, cá nhân

- Cập nhật theo dõi, lưu hồ sơ

Văn thư, Công chức phòng NVTT được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày

Mẫu 05, 06; Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam hoặc Văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

B9

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức TN&TKQ, tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam hoặc Văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để gửi cho tổ chức, cá nhân.

3

BIỂU MẪU (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC)           

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

Mẫu 02

Phiếu hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ           

BM.NVTT.21.01

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

                 

BM.NVTT.21.02

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh

                 

BM.NVTT.21.03

Biên bản kiểm tra thẩm định các điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao

                 

BM.NVTT.21.04

Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

                 

BM.NVTT.21.05

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

                 

4

HỒ SƠ LƯU:

-

Các mẫu phiếu 01; 02, 03, 04 (nếu có) và 06 lưu tại Bộ phận TN&TKQ Sở Văn hóa TT và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ.

-

Hồ sơ theo mục 2.3.

-

Biên bản kiểm tra thực tế

-

Bản sao Quyết định cấp GCN đủ ĐK kinh doanh hoạt động thể thao, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam hoặc Văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của Sở VHTTDL và lưu trữ theo quy định hiện hành.