Thông tin cải cách hành chính

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 21/12/2020 về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2021.

Theo đó, mục đích của kế hoạch này là tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập. Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ cải cách hành chính, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong Nhân dân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính trên địa bàn tỉnh minh bạch, công khai, hiện đại. Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận và sử dụng.

Nội dung tuyên truyền bao gồm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính ở các cấp, các ngành, các địa phương gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh. Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình thực hiện triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, sở, ngành, địa phương. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiêm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

Riêng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính đảm bảo mục đích, yêu cầu, đặc biệt phổ biến, quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính qua pano, áp phích, băng rôn trên địa bàn tỉnh.


Nguồn bài viết: Nguyễn Nga