Thông tin cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành về công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực quản lý của Ngành, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.

- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong Nhân dân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí thuộc ngành quản lý trong việc tuyên truyền rộng rãi về vai trò quan trọng của công tác CCHC; phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch  CCHC năm 2021 của tỉnh, của Ngành.

- - Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2021 và giai đoạn 2021-2030; đồng thời, phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng nhóm đối tượng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- Cổng/Trang thông tin điện tử các đơn vị trực thuộc thường xuyên đăng tải, cập nhật nội dung lên chuyên trang, chuyên mục hỏi, đáp về thủ tục hành chính, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh, Trang truyền hình Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường thời lượng đưa tin và thực hiện các một số chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về CCHC của tỉnh, của Ngành.

- Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh xây dựng một số chương trình nghệ thuật, các tiểu phẩm có nội dung về 6 chủ đề cải cách hành chính nhằm tuyên truyền lưu động để người dân và doanh nghiệp hiểu về chủ trương lớn của tỉnh trong lĩnh vực này.

- Cập nhật, công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã tiếp nhận; Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc đăng tải bộ TTHC phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; cải thiện tối đa khả năng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tài liệu, thông tin, các quy định pháp luật và chủ trương của Trung ương, của tỉnh; hệ thống thông tin về quy hoạch và tài liệu pháp lý; thông tin về ngân sách thuộc diện công khai; cơ hội phản biện, đề xuất, kiến nghị các chính sách, pháp luật, quy định của Trung ương, của tỉnh, của ngành.

- Bảo đảm 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh được tư vấn, hỗ trợ pháp lý và hỏi đáp trực tuyến với các phòng chuyên môn thuộc Sở khi có nhu cầu.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác CCHC ở các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.

b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; các quy định về TTHC trong giải quyết công việc giữa Sở VH,TT&DL với người dân, doanh nghiệp.

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là hiệu quả trong giải quyết TTHC của Ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính quyền điện tử. Tình hình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

- Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong CCHC tỉnh và địa phương.

c) Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025

d) Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh, của Sở VH,TT&DL.

e) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua tất cả các cổng/trang thông tin điện tử của sở và các đơn vị thuộc Sở, Trang Truyền hình văn hóa, thể thao và Du lịch, các buổi tuyên truyền lưu động... để tuyên truyền về công tác CCHC của tỉnh, của Ngành.

b) Tuyên truyền bằng pano tấm lớn liên quan đến các công tác CCHC phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỹ năng tuyên truyền… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị sơ kết, tổng kết do ngành tổ chức.

d) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

e) Tổ chức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, các ứng dụng di động, các phần mềm, sản phẩm truyền thông trên internet… tích hợp phần mềm du lịch thông minh để tuyên truyền rộng rãi đến du khách trong và ngoài tỉnh.

f) Tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo Sở với người dân, doanh nghiệp.

g) Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đưa nội dung CCHC vào các phiên họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị và lồng ghép vào hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng của cơ quan, đơn vị.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở: Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này ở các cơ quan, đơn vị và thực hiện các nội dung được phân công; định kỳ quý, 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở.

2. Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa – Du lịch: Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về CCHC trên Bản tin du lịch và Trang truyền hình văn hóa, thể thao và Du lịch. Phối hợp với Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của tỉnh, của Ngành.

3. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh: Xây dựng các chương trình nghệ thuật, các tiểu phẩm kịch… có nội dung về công tác CCHC của tỉnh, của Ngành để tuyên truyền lưu động theo kế hoạch, kinh phí được phân bổ trong năm 2021.

4. Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội quảng cáo lồng ghép thực hiện Chương trình Doanh nghiệp Hà Tĩnh chung tay trong tuyên truyền và thực hiện CCHC năm 2021 vào các chương trình hoạt động của Hiệp hội.

5. Các đơn vị thuộc Sở: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo mục đích, yêu cầu, đặc biệt phổ biến, quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.