Thông tin giải quyết TTHC
 

Biểu số 06a/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 01/01/2021)

 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

---------------

                                                                                                                                                 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đã giải quyết

Đang giải quyết

Số mới tiếp nhận trực tuyến

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận(trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Đúng thời hạn

Quá thời hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Lĩnh vực di sản văn hóa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Lĩnh vực du lịch

2

0

1

1

2

2

0

0

0

0

2

2

0

0

3

Lĩnh vực Gia đình

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Lĩnh vực Lữ hành

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

3

3

0

0

3

3

0

0

0

0

3

3

0

0

7

Lĩnh vực thể dục thể thao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Lĩnh vực thư viện

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

31

31

0

0

31

31

0

0

0

0

31

31

0

0

--

-Tổng-

36

34

1

1

36

36

0

0

0

0

36

36

0

0

NGƯỜI LẬP BIỂU

 (Ký, ghi rõ họ, tên)

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 6 năm 2021.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)