Tin tức - Sự kiện

Thực hiện chương trình công tác của Cụm thi đua VHTTDL Bắc miền Trung năm 2018, trong hai ngày 08-9/7/2018, tại tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Tĩnh, Cụm trưởng Cụm thi đua Bắc Miền Trung phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

          6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh phát động. Các Sở đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh ban hành các văn bản điều hành, chỉ đạo, xây dựng các chiến lược, quy hoạch của ngành, tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoàn thành các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao. Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đạt hiệu quả, thiết thực. Công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được triển khai tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được chỉ đạo và có bước phát triển mới về chất, ngày càng có tác dụng thiết thực. Công tác xây dựng thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đạt chuẩn quốc gia được tập trung chỉ đạo, triển khai cụ thể tích cực và đồng bộ. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển khá sâu rộng, các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, thể thao thành tích cao có sự tiến bộ về trình độ và kết quả thi đấu. Hoạt động du lịch có nhiều bước khởi sắc, đã kịp thời có những giải pháp phát triển một số sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số tồn tại như: cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa từ cơ sở đến tỉnh còn thiếu, công tác bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, công tác xã hội hóa cho hoạt động văn hóa chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc đầu tư cho thể dục thể thao còn thấp. Việc kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường du lịch còn hạn chế và quản lý điểm đến còn thiếu đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, thảo luận về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo Nghị quyết số 19/NQ –TW của Ban Chấp hành Trung Ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập...

          Hội nghị cũng đã thống nhất những mục tiêu trọng tâm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018, để các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của các tỉnh trong Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ ngày càng phát triển, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tỉnh Bắc Trung Bộ phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau liên kết, hợp tác và phát triển góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2018.