Văn hóa

Ngày 6/6/2018, đoàn giám sát số 2 Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát công tác quản lý di sản tại huyện Hương Sơn. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo huyện Hương Sơn và các phòng ban liên quan.

Huyện Hương Sơn hiện nay có 45 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh và 5 câu lạc bộ Dân ca Ví giặm đang hoạt động. Qua khảo sát và kiểm tra thực tế tại các di tích lịch sử văn hóa và Câu lạc bộ Dân ca Ví giặm trên địa bàn, Đoàn giám sát đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa của huyện, trong đó nổi bật là công tác trùng tu, tôn tạo di tích và việc đảm bảo duy trì hoạt động cho các CLB Dân ca Ví giặm. Bên cạnh đó đoàn đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong việc huy động xã hội hóa nguồn lực cho hoạt động di sản văn hóa còn thấp, chưa phát huy hết tiềm năng của các di tích, đặc biệt trong công tác tổ chức lễ hội do nhà nước và các công ty, đơn vị đứng ra tổ chức làm cho chủ thể văn hóa trở thành người thụ động ngay trong chính môi trường sinh hoạt văn hóa của mình. Đoàn đề nghị trong thời gian tới huyện Hương Sơn cần tạo điều kiện cho các nghệ nhân văn hóa dân gian hoạt động, đánh giá và định hướng công tác quản lý di sản tập trung vào khai thác giá trị Khu lưu niệm Hải Thượng lãn ông gắn với phát triển du lịch góp phần bảo tồn và phát triển bền vững.

Kết luận buổi làm việc Đoàn giám sát đề nghị các cấp, ngành huyện Hương Sơn tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật di sản văn hóa nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đồng thời Đoàn giám sát sẽ tổng hợp ý kiến và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét giải quyết những đề xuất của địa phương ./.

Võ Đình Thi

Nguồn bài viết: Võ Hồng Thiên