Văn hóa

Chiều ngày 25/6/2018, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y và Võ Hồng Hải chủ trì buổi làm việc

Công tác quản lý di sản trong 5 năm qua (2013-2018) đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện nay, toàn tỉnh có 537 di tích được xếp hạng trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt, 78 di tích quốc gia và 457 di tích cấp tỉnh; 02 di sản Dân ca Ví giặm và Ca Trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Tại cuộc họp, Đoàn giám sát và các nhà chuyên môn đã đánh giá cao công tác quản lý di sản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua, góp phần bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị của các di sản trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác quản lý di sản văn hóa, cụ thể việc xếp hạng loại hình di tích danh nhân chiếm tỉ lệ lớn, công tác điều tra khảo sát và lập hồ sơ khoa học một số di tích còn thiếu chuyên sâu; công tác trùng tu, tôn tạo về hồ sơ thiết kế và giám sát thi công còn nhiều bất cập. Về di sản văn hóa phi vật thể mới chú trọng vào Dân ca Ví giặm và Ca Trù, số lượng câu lạc bộ nhiều nhưng chất lượng còn chưa đồng đều, các loại hình phi vật thể như: tri thức dân gian, trò chơi dân gian, các hình thức diễn xướng khác chưa được quan tâm đúng mức. Nguồn vốn cho các di tích cách mạng và di sản văn hóa phi vật thể còn rất hạn chế; công tác tuyên truyền, hướng dẫn về Luật di sản văn hóa, Quyết định 27/QĐ-UBND của tỉnh về lĩnh vực di sản văn hóa chưa được thường xuyên, liên tục. Các nhà chuyên môn, các nghệ nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa cũng đã có nhiều ý kiến quan trọng, góp phần tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành những chính sách phù hợp nhằm đảm bảo cho sự phát triển hài hòa giữa vật thể và phi vật thể.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo trong đó chú trọng tham mưu những giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh./.

Võ Đình Thi