Văn hóa

Sáng 21-8, tại đầu cầu Viettel tỉnh Hà Tĩnh và các điểm cầu tại các địa phương trong toàn tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã tham gia Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000- 2018.

Tại hội nghị bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã Báo cáo kết quả hoạt động của Phong trào 18 năm qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. 

18 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, toàn quốc đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Qua các giai đoạn sơ, tổng kết Phong trào đã có trên 1.200.000 gương người tốt, việc tốt; 19.064069/22.236778 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 69.024/106.382 hiện được công nhận làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; 84.785/114.972 cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp văn hóa. Nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động viên kịp thời.

Riêng Hà Tĩnh đến nay đã có 314.861/368.672 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 85,4%; 1792/2123 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỉ lệ 84,4%; 334 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 166/262 hội trường đa năng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn, 146/262 khu thể thao cấp xã đạt chuẩn, 1561/2123 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn, 1390/2123 khu thể thao thôn, tổ dân phố đạt chuẩn về quy mô, diện tích hoạt động.Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, 100% các xã, phường, thị trấn có đội văn nghệ quần chúng, thường xuyên tham gia các hội thi hội diễn, các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ của quê hương, đất nước. Có tổng số 1057 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ được thành lập tại cơ sở, 1737 câu lạc bộ thể thao, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt : 32,6%(405.120/1.242.700); có 80 CLB dân ca ví, giặm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thành lập và đã được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh. Ngoài ra còn có hơn 200 CLB do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý thu hút hàng nghìn học sinh tham gia.

Để tiếp tục triển khai các nội dung trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” hội nghị xác định cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò mục đích, ý nghĩa của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” coi đó là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt phải gắn các nội dung trong phong trào nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”;

Hai là: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện Phong trào trong giai đoạn mới. Gắn các nội dung của phong trào với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chỉ đạo tổ chức thực hiện đưa các nội dung tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, vận động mỗi người dân trước hết phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

Ba là: Phát huy tính tiên phong gương mẫu, đi đầu của Đảng viên, người giữ chức vụ lãnh đạo trong các nội dung hoạt động của Phong trào. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa các cơ quan thành viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền các nội dung của phong trào trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong từng cộng đồng, làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa danh nghiệp, văn hóa doanh nhân; xây dựng môi trường giáo dục rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyển thống văn hóa cho thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Bốn là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện tốt các nội dung trong phong trào, phương pháp tuyên truyền cần đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phát huy hiệu quả huy động sức mạnh toàn dân tộc, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của nhân dân.

Năm là: Hoàn thiện thể chế, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước để phù hợp với điều kiện thực tế như Luật thi đua- Khen thưởng, các Nghị định, thông tư về các danh hiệu văn hóa, tài chính, thiết chế văn hóa, bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam phát triển toàn diện, giữ gìn bản sắc văn hóa của từng dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phát triển hài hòa giữa các vùng, miền, đảm bảo nhu cầu và từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa của người dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa.

Sáu là: Xây dựng đội ngũ làm công tác Phong trào có đủ bản lĩnh, đủ năng lực và phẩm chất đạo đức, người có uy tín trong cộng đồng. Bên cạnh đó, cần quan tâm đảm bảo chế độ chính sách phù hợp để khuyến khích, động viên kịp thời người làm công tác phong trào, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những vận dụng sáng tạo trong tuyên truyền, vận động.

Bảy là: Tăng cường nguồn lực đầu tư của nhà nước, đảm bảo mức đầu tư cho các hoạt động của Phong trào phải tương ứng với nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo nguồn tài chính thực hiện các hoạt động của Phong trào./.

Nguồn bài viết: Thái Sinh