Văn hóa

Chiều ngày 21/9/2018, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, huyện Thạch Hà tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2018.

Từ năm 2008 đến nay, việc triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Thạch Hà đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các phòng, ban, các tổ chức chính trị - đoàn thể, các xã, thị trấn sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình ở cấp cơ sở về cơ bản được kiện toàn, có hệ thống. Số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn toàn huyện ngày càng giảm. Năm 2008, toàn huyện có 35 vụ thì đến năm 2017 chỉ còn 21 vụ. Tính chất các vụ bạo lực gia đình có giảm về mức độ. Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về phòng chống bạo lực gia đình được huyện Thạch Hà phối hợp chính quyền địa phương triển khai thực hiện khá hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng cao và có tính bền vững. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương được quan tâm thực hiện, kịp thời nhắc nhở các cấp, các phòng, ban thực hiện tốt trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Thạch Hà còn tồn tại những hạn chế, cần khắc phục. Đó là một số cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở chưa thật sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, đoàn thể và địa phương trong việc thực hiện Luật có lúc, có nơi chưa đồng bộ. Một số đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong triển khai thi hành Luật. Công tác tuyên truyền giáo dục còn hạn chế, chưa có những hình thức phù hợp từng đối tượng cụ thể. Các tài liệu chuyên sâu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình chưa đáp ứng được nhu cầu của cơ sở. Kinh phí bố trí cho công tác gia đình nói chung và lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng còn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Thập – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương những kết quả đạt được của huyện Thạch Hà trong việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2018. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền cần phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của mình trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tăng mức phân bổ ngân sách cho công tác gia đình và mức phụ cấp chuyên trách, cộng tác viên công tác gia đình ở cơ sở; đẩy mạnh công tác truyền thông, cổ động trực quan, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức tập huấn, củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở; nâng cao sự phối hợp giữa các phòng, ban, đoàn thể, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục duy trì và nhân rộng có hiệu quả các mô hình câu lạc bộ về phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy, tổ hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà đã biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Nguyễn  Nga