LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục, Thể thao với Sở Văn hóa – Thông tin, tiếp nhận chức năng và tổ chức làm công tác Du lịch từ Sở Thương mại và Du lịch; chức năng tổ chức làm công tác Gia đình từ Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Chức năng của Sở là tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức gồm có Ban Giám đốc, 9 phòng chuyên môn và 10 đơn vị trực thuộc.

Từ năm 2008 đến nay, toàn Ngành tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các hoạt động của tỉnh; tham mưu thực hiện nhiều đề án lớn như Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch khu du lịch Thiên Cầm; Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du; Quyết định về “Một số chính sách khuyến khích và phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2013- 2030; Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020”; Quyết định về “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; Đề án Một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016-2017; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33/NQTW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tổ chức thành công lễ Vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du…

Với những thành tựu lớn đã đạt được kể từ ngày thành lập, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian tới, nhiều công việc đang đặt ra, đòi hỏi sự quyết tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể dục thể thao và du lịch theo các mục tiêu đã được xác định, tích cực góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Ban Biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
  Bản đồ hành chính
  THống kê truy cập
  Thống kê: 412.089
  Trong năm: 308.708
  Trong tháng: 61.187
  Trong tuần: 10.582
  Trong ngày: 298
  Online: 52